Elmer’s Shop on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa asiakkaalle kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Keräämme ja käytämme henkilötietojasi tiukasti Viron tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nro 2016/679 (the EU General Data Protection Regulation, GDPR) asettamien laillisten rajoitusten mukaisesti.

Elmer’s Shop noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Viron lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun asiakas käyttää Elmer’s Shop palveluja. Mikäli asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, asiakas ei voi käyttää palveluja, koska palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten toimittamisen ja laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Elmer’s Shop käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Elmer’s Shop liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

- Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä;

- Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;

- Liiketoiminnan kehittäminen;

- Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen;

- Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvostelut;

- Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen palvelun tarjoaminen;

- Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelun kehittämiseksi;

- Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen;

- Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen; ja

- Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset.

Osassa myymälöissämme on käytössä myymälätilojen kameravalvonta ja asiakas wlan. Niiden tietosuojakäytäntö tulee kysyä suoraan kyseistä myymälästä.

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Pääasiallisesti keräämme tiedot asiakkaalta itseltään, jotka asiakas antaa rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään palvelua, kuten ostaessa tuotteita Elmer’s Shop verkkokaupasta, antamalla ostoskorissa yhteystietoja, tilatessa uutiskirjeemme, asioidessaan Elmer’s Shop jäsenliikkeissämme tai asioidessaan muutoin kanssamme. Voimme saada tietoja lain sallimissa rajoissa myös muilta palveluntarjoajilta kuten luottotietorekisterinpitäjältä tai viranomaisen pitämistä rekistereistä kuten Väestörekisterikeskuksesta.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Elmer’s Shop ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Elmer’s Shop ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, palvelun käyttöön, Elmer’s Shop oikeutettuun etuun tai asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen. Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja:

- Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnukset;

- Maksu- ja maksutapatiedot;

- Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot;

- Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät;

- Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena;

- Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot;

- Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut;

- Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi? Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle

Emme myy tai vuokraa käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille Elmer’s Shop kulloisillekin yhteistyökumppaneille luovutamme välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Elmer’s Shop voi luovuttaa yhteistyökumppanille palvelun käyttötietoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi.

Elmer’s Shop käyttää it-toimintojen tuottamisessa alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Elmer’s Shop lukuun. Henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään. Olemme laatineet tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset alihankkijoiden kanssa. Käyttäessämme alihankkijoita, huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään lain ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Elmer’s Shop käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttamiseen Asiakas on antanut suostumuksen esimerkiksi tietyn kampanjan yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Elmer’s Shop on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

 

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Elmer’s Shop säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Elmer’s Shop huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät. Elmer’s Shop palvelun, verkkokaupan, palvelimien ja kaupan tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Elmer’s Shop huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. Elmer’s Shop pyrkii muutoinkin toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin. Henkilötietoihin käsittelevät Elmer’s Shop omat koulutetut työntekijät, joiden työtehtävien suorittamisessa joudutaan käsittelemään henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Tiettyjen henkilötietojen käsittelyn osalta Elmer’s Shop käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyssä (katso edellä: Kenelle luovutamme henkilötietoja). Kyseiset yhteistyökumppanit ovat Elmer’s Shop parhaan arvion mukaan luotettavia ja niiden toimintaa seurataan koko ajan. Yhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu kirjalliset henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa on huomioitu tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

 

Mitä valintamahdollisuuksia ja oikeuksia Asiakkaalla on?

Palveluun rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. asiakas voi tehdä markkinointia koskevat valinnat Palvelun omilla sivuilla, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttua, lisätä tai poistaa kokonaan. Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Asiakas voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksen. Mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että Elmer’s Shop on toiminut lain vastaisesti, asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida Elmer’s Shop tai kyseiselle jäsenliikkeelle asiasta. Elmer’s Shop on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet. Asiakkaalla on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Voiko Tietosuojaseloste muuttua?

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio palvelussa, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.

 

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: info@elmers.ee